12/29/2016 Retouch MildLindsay Block Modeling Portfolio